Regulamin sklepu internetowego eKickStore

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy eKickStore prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://ekickstore.com 
Sprzedawca – Zhanjiang Chikan Shengbang Electronic Commerce Co., Ltd., z siedzibą w Room 205, Heming Building , Jiangxia Village, Baiyun District wpisany do Rejestru pod numerem: 4408020022332 

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.     Adres e-mail: kontakt@ekickstore.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1.     1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

·       - Urządzenie z dostępem do Internetu

·       - Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2.     2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1.     1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami za towar, nie zawierają podatku VAT i CŁA.

2.     2 Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, naliczone opłaty dodatkowe (VAT i CŁO)

3.     3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.     4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5.     5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6.     6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7.     7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8.     8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.     1. Za złożone zamówienie można zapłacić, kartą kredytową i debetową.

2.     2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.     1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2.     2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3.     3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4.     4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5.     5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

·       - Rzeczpospolita Polska

·       - Wszystkie kraje UE

6.     6. Towary zakupione w Sklepie wysyłane są: Za pośrednictwem firmy Belgium Post albo firmy Holland Post

7.     7. Towary zakupione w Sklepie wysyłane są: z Chin.

8.     8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do 30 dni roboczych.

9.     9. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a.     3. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b.     4. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3.     5. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4.     6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§ 8 REKLAMACJE

1.     1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2.     2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a.     a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b.     b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c.     c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d.     d. Żądać usunięcia wady

3.     3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny kontakt@ekickstore.com

4.     4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru.

5.     5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@ekickstore.com.

6.     6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§ 9 DANE OSOBOWE

1.     1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.     2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

1.     1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.     2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3.     3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4.     4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

By continuing to use the site without changing the settings for cookies in your browser, you accept the cookies, which will result in saving them on your devices through all ecickstore websites.